A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Seven Digits Media Zrt. (Székhely: HU- 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., Adószám: 26616708-2-42), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalak adatkezelését szabályozza: https://oktatas.7blog.hu/ A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://oktatas.7blog.hu/adatkezelési-tajekoztato/

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: SEVEN DIGITS MEDIA ZRT.

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2.em.14.

Cégjegyzékszám: 01-10-140139

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26616708-2-42

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +3620-579-6659

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE AZ ÁSZF SZERINT

A Seven Digits Media Zrt. a 7blog.hu honlapon regisztráló Felhasználók számára digitális tartalom (e-könyv) vásárlásra irányuló szolgáltatást nyújt, melynek igénybevételének feltétetelit a Seven Digits Media Zrt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) nevű dokumentuma tartalmazza, melynek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást a felhasználó.

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Felhasználói név (keresztnév)

 

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, hírlevélre

történő feliratkozás

E-mail cím Az ingyenes termékcsomag elküldéséhez
Felhasználói név

 

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést

szolgálja

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű

számla kiállításához szükséges

E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések

hatékonyabb egyeztetése

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a

szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének

figyelemmel kísérése

A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre A webshop weboldalon regisztrált/vásárló

valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok

törlésének határideje

A regisztráció törlésével azonnal

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult

lehetséges adatkezelők személye, a személyes

adatok címzettjei

A személyes adatokat Adatkezelő kezelheti,

a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos

jogainak ismertetése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van

az adathordozhatósághoz, továbbá a

hozzájárulás bármely időpontban

történő visszavonásához.

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:

Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon

személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül

szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb

feltételek azonossága esetén úgy kell

megválasztania és minden esetben oly módon

kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során

alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok

kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a

szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez

feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is

csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A számviteli jogszabályoknak megfelelő

számlát kiállítása

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • – postai úton a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2.emelet 14. címen,
 • – e-mail útján a [email protected] e-mail címen,

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZóK

Az adatfeldolgozó az természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Tárhely-szolgáltató
Cégnév: Rottenbacher Tamás
Székhely: 1039 Budapest, Zemplén Győző utca 2. X./99.

Nyilvántartási szám: 51044857
E-mail cím: [email protected]

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység Tárhely-szolgáltatás
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre Az érintett által megadott valamennyi

személyes adat

Az érintettek köre A weboldalt használó valamennyi érintett
Az adatkezelés célja A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő

működtetése

Az adatkezelés időtartama, az adatok

törlésének határideje

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az

érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett

törlési kérelméig tart az adatkezelés

Az adatfeldolgozás jogalapja A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja,

illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

13/A. § (3) bekezdése.

T

 

Fizetési-szolgáltató

SIMPLEPAY-ONLINE FIZETÉSI RENDSZER
Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
E-mail cím: [email protected]

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység Online fiztés
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím
Az érintettek köre Az online fizetést kérő valamennyi felhasználó
Az adatkezelés célja Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése
Az adatfeldolgozás jogalapja A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja, a szerződés teljesítése

A SimplePay fizetési rendszerről szóló tájékoztatás az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Könyvelési szolgáltatás
Cégnév: Office Angel Kft.

Székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 72.
Cégjegyzékszám: 01 09 184164

Adószám: 24821092-2-42

Online számlázórendszer
Cégnév: KBOSS.hu Kft.,
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Email cím: [email protected]

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre Számlázási név, Számlázási cím, telefonszám,

e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos

adatok

Az érintettek köre A weboldalon és e-mail-ben megrendelést leadó, szolgáltatást megrendelő valamennyi érintett
Az adatkezelés célja A törvényi előírások alapján számla

kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése

Az adatfeldolgozás jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)

bekezdése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok

törlésének határideje

A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az

adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,

elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa

megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell

őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az érintett jogai:
– ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

– ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kérjen, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

– ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

– ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre A weboldalt látogató valamennyi érintett
Az adatkezelés célja

 

A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése

Az adatkezelés időtartama, az adatok

törlésének határideje

 

Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a

honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben

maximum 90 napig tart

Az adatok megismerésére jogosult

lehetséges adatkezelők személye

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat

az adatkezelő

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos

jogainak ismertetése

 

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a

böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt

Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus

hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás

vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten

kért, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül

szüksége van

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 • Továbbá ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása
Az érintettek köre A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett
Az adatkezelés célja Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail,

sms, push üzenet) küldése az érintett részére,

tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a

leiratkozásig tart az adatkezelés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok

címzettjei

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

· tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen, valamint

· az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,

továbbá a hozzájárulás bármely időpontban

történő visszavonásához.

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és

f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám

közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott

körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek, személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére

vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig

kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az

érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • – postai úton a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2.em.14.
 • – e-mail útján az [email protected] e-mail címen

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk önnek hírlevelet küldeni.

PANASZKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel

kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások,

kérdések és problémák kezelése

Az érintettek köre A webshop weboldalon vásárló és minőségi

kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok

törlésének határideje

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és

az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

Az adatok megismerésére jogosult ehetséges adatkezelők személya, a személyes adatok

címzettjei

A személyes adatokat az adtkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával
Az adatkezelés jogalapja 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

17/A. § (7) bekezdése.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • – postai úton a 1064 Budapest, Podmaniczky u.57. 2.em.14. címen,
 • – e-mail útján a [email protected] e-mail címen,

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy

magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az

átadás módjáról, és jogalapjáról az adott

közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg,

így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve

az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az

adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes

adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga

ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

 1. A tiltakozáshoz való jog

ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTéSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURóPAI PARLAMENT éS A TANáCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről .

Hatályos:, 2019 december 13.